Utjämningsmagasin, Bromstens bollplan


Flygbild över Bromstens IP med Bällstaån markerad

Bällstaåns avrinningsområde består till stor del av hårdgjorda ytor som bostadsområden, industri- och centrumbebyggelse. Dagvattnet transporteras snabbt och flödet till ån varierar kraftigt. Detta gör Bällstaån särskilt känslig för översvämningar. Genom att bygga utjämningsmagasin för dagvatten kan vattnet fördröjas vid kraftiga regn så att risken för översvämningar minskas.

Exploateringskontoret har beviljats medel ur Stockholms stads centrala medelreserv för klimatåtgärder för ett fördröjningsmagasin som antingen byggs som ett slutet magasin under Bromstens bollplan eller som en nedsänkt öppen yta med omgivande vallar. Vid höga flöden i Bällstaån leds vatten från ån in i magasinet eller på bollplanen, vattnet pumpas sedan tillbaka när vattennivån i ån har sjunkit.

Anläggningen bedöms inte kunna rena dagvatten i någon nämnvärd utsträckning eftersom den inte kommer nyttjas förrän vid riktigt kraftig nederbörd. En inlopps- och utloppskammare med slamficka, som går att rensa, kan bidra med viss rening. Omfattande grundförstärkningar kommer att krävas, även ombyggnad/återställande av bollplanen.

Åtgärd TEMA.1.3.4.2
Senast uppdaterad: 2018-06-20
Ansvarig organisation
Kontakt

Läs mer