Vägytor med dagvattenrening

Indikatorn visar andelen av högtrafikerade vägytor (vägar och trafikleder) där trafikintensiteten överstiger 15 000 fordon per dygn och där trafikdagvattnet renas lokalt (d.v.s. inte leds orenat till sjöar, vattendrag eller avloppsreningsverk). Exempel på reningsanläggningar är dagvattendammar, sedimenteringsmagasin och skärmbassänger.
Andel högtrafikerade vägytor med rening.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Inga nya dagvattenanläggningar för rening av trafikdagvatten färdigställdes under 2011-2018, andelen ligger oförändrat på 45 procent sedan 2010.
Indikator TEMA.1.3.4.9
Senast uppdaterad: 2019-02-07
Ansvarig organisation
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt

Dokument