Klimat- och sårbarhetsanalys Fastighetskontorets byggnader


Exempel på resultatkarta från Structurs utredning.
Structor Miljöbyrån har på uppdrag av Stockholms stads fastighetskontor utfört en klimat- och sårbarhetsanalys av dess byggnaders utsatthet för översvämning och försämrad markstabilitet, i ett förändrat klimat.

Analysen fokuserar på översvämningar och försämrad markstabilitet. Den har utgått från befintliga karteringar för höga vattennivåer i Östersjön, Mälaren, mindre sjöar och vattendrag, intensiv korttidsnederbörd (skyfall) samt tillgängligt underlag gällande geologiska förutsättningar inom Stockholms stad. Med höga vattennivåer i Östersjön, Mälaren, övriga vattendrag och sjöar avses nivåer i enlighet med Stockholms länsstyrelses rekommendationer för grundläggning av ny bebyggelse. För skyfall avses vattendjup större eller lika med 0,1 m.

Resultatet av kartläggningen visar att ett stort antal byggnader är i konflikt med hot till följd av ett förändrat klimat. Resultat visar även vilka byggnader som är utsatta för mer än ett av de nämnda hoten. Analysen visar att skyfall utgör det i särklass största hotet, följt av höga vattennivåer i Mälaren.

Inom kommunen finns ytterligare sjöar och vattendrag som idag inte är karterade. För att få en mer komplett bedömning av byggnadsbeståndets utsatthet bör dessa sjöar och vattendrag också karteras och analysen kompletteras med eventuella tillkommande konfliktobjekt.

Åtgärd TEMA.1.3.5
Senast uppdaterad: 2018-04-25
Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
Kontakt

Dokument