Stigande havsnivåer

Bild över Strömmen vid Riksdagshuset
Foto: Magnus Sannebro
Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym utvidgas. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.

Den globala uppvärmningen påverkar havsnivån på flera olika sätt. De viktigaste faktorerna är den termiska expansionen (havsvattnets temperaturutvidgning) samt bidrag från smältande glaciärer och de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis. Men det finns stora geografiska skillnader som beror på ändrade salthaltsförhållanden, ändringar i det lokala vindklimatet, ändrade gravitationsfält när de stora istäckena minskar och landhöjnings- och landsänkningsförhållanden. Sammantaget ger detta stora regionala variationer i havets medelnivå - nu och i framtiden.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste utvärdering av kunskapsläget från 2014 visar att havet globalt kan komma att stiga med upp till en meter fram till år 2100, för det högsta utsläppsscenariot. Den stigande havsnivån märks redan nu. Enligt IPCC steg den globala havsnivån med 19 cm perioden 1901-2010. Den genomsnittliga årliga ökningen för havsnivåhöjningen är drygt 3 mm per år. Hastigheten har ökat de senaste decennierna. I Stockholm är den årliga landhöjningen drygt 5 mm, vilket innebär att den relativa havsnivån sjunker hos oss. SMHI har gjort bedömningen att för Stockholms del kan nettoeffekten av havsnivåhöjningen bli +/-0 år 2050 och drygt +40 cm år 2100, vid en global ökning med en meter.

Den globala havsnivån kommer enligt IPCC att fortsätta stiga under flera hundra år, oavsett om växthusgasutsläppen minskar drastiskt redan under detta sekel. Orsaken är att halten av främst koldioxid i atmosfären redan är så hög, och att dess uppehållstid i atmosfären är flera hundra år. Vi måste därför anpassa samhället till stigande havsnivåer under lång tid framöver.

Forskningsläget utvecklas ständigt och mer data blir tillgängligt, särskilt från satelliter. Det råder idag osäkerhet särskilt om utvecklingen i Antarktis, och dess olika delar. Vissa forskare hävdar att den maximala havsnivåhöjningen till år 2100 kan bli upp till två meter globalt. Fram till år 2200 kan havsnivån ha stigit med ytterligare några meter i det värsta scenariot. Det är därför mycket viktigt att IPCC regelbundet gör sammanställningar av forskningsläget kring stigande havsnivåer.

Indikatorer

Media

Tema TEMA.1.3.2
Senast uppdaterad: 2018-08-27
Kontakt

Nyheter

Riktlinjer

Fakta

Framtidens havsnivåer

Faktablad från IPCC på svenska om orsakerna till stigande havsnivåer och prognoser för framtiden (2014).

Dokument

Framtida havsnivåer i Sverige

SMHI har drivit ett projekt för att beskriva havsnivåer längs svenska kusten i dagens och framtidens klimat. Denna rapport utgör en sammanfattning av arbetet, publicerad 2017.

Kunskapsläget om stigande havsnivåer

PM om stigande havsnivåer baserat på IPCC:s senaste bedömning, med fördjupning om regionala variationer. Sammanställt av Miljöförvaltningen 2015.

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Länkar