Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser totalt

Indikator TEMA.1.1.13

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område.

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
1879 tusental ton CO2e (2019).
Utgångsvärde:
3509 tusental ton CO2e (2000).

Kommentar

Utsläppen har minskat både reellt och per invånare sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt transporter har nästan halverats till och med 2019. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungeför 70 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från transportsektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

Uppdaterad: 2021-02-25