Utsläpp av växthusgaser

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.
Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.
Mätområde Datum Värde (ton/invånare)
Totalt 1990 5,4
Totalt 2000 4,7
Totalt 2002 4,1
Totalt 2003 4,1
Totalt 2004 4,1
Totalt 2005 4,0
Totalt 2006 4,0
Totalt 2007 3,8
Totalt 2008 3,4
Totalt 2009 3,4
Totalt 2010 3,7
Totalt 2011 3,2
Totalt 2012 2,8
Totalt 2013 2,9
Totalt 2014 2,7
Totalt 2015 2,7
Totalt 2016 2,5
Totalt 2017 2,3
El-användning 1990 0,9
El-användning 2000 0,8
El-användning 2002 0,7
El-användning 2003 0,8
El-användning 2004 0,9
El-användning 2005 0,9
El-användning 2006 1,0
El-användning 2007 0,9
El-användning 2008 0,7
El-användning 2009 0,7
El-användning 2010 0,9
El-användning 2011 0,6
El-användning 2012 0,6
El-användning 2013 0,6
El-användning 2014 0,5
El-användning 2015 0,5
El-användning 2016 0,4
El-användning 2017 0,4
Transport 1990 1,6
Transport 2000 1,4
Transport 2002 1,3
Transport 2003 1,4
Transport 2004 1,4
Transport 2005 1,3
Transport 2006 1,2
Transport 2007 1,2
Transport 2008 1,1
Transport 2009 1,1
Transport 2010 1,2
Transport 2011 1,2
Transport 2012 1,2
Transport 2013 1,2
Transport 2014 1,2
Transport 2015 1,2
Transport 2016 1,2
Transport 2017 1,2
Uppvärmning 1990 2,9
Uppvärmning 2000 2,5
Uppvärmning 2002 2,1
Uppvärmning 2003 1,9
Uppvärmning 2004 1,8
Uppvärmning 2005 1,8
Uppvärmning 2006 1,8
Uppvärmning 2007 1,8
Uppvärmning 2008 1,6
Uppvärmning 2009 1,5
Uppvärmning 2010 1,5
Uppvärmning 2011 1,3
Uppvärmning 2012 1,1
Uppvärmning 2013 1,0
Uppvärmning 2014 1,0
Uppvärmning 2015 1,0
Uppvärmning 2016 0,9
Uppvärmning 2017 0,8
Datakälla: SCB, Miljöförvaltningen, Fortum, SL, Energimyndigheten, ENTSO-e, Svensk Energi m.fl.

Kommentar

Utsläppen har minskat både reellt och per invånare sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter har minskat med nästan 40 procent till och med 2017. Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,3 ton koldioxidekvivalenter. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen mer än halverats sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från transportsektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

Målvärdet för 2015 var 3,0 ton per invånare och har uppnåtts. Det nya utsläppsmålet är att minska utsläppen till 2,2 ton per invånare till år 2020.

Indikator TEMA.1.1.2
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt