Utsläpp från flygresor

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor MatejicNyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från Stockholmarnas flygresor. Så kallade höghöjdseffekter; utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor och flyginducerad molnighet, ingår inte.
Utsläpp av växthusgaser från flygresor per invånare
Datakälla: Miljöförvaltningens beräkningar utifrån trafikstatistik från Swedavia och Stockholm Skavsta Airport.

Kommentar

Mer utsläpp än från biltrafiken
Stockholmarnas flygresor resulterar i utsläpp på cirka 1030 tusen ton växthusgaser per år. Detta motsvarar cirka 1100 kg växthusgaser per invånare. Det kan jämföras med utsläppen från vägtrafiken inom stadens geografiska gräns som ger utsläpp på cirka 920 kg per invånare.

Inkluderas även andra utsläpp, som kväveoxider samt kondensstrimmor och flyginducerad molnighet (så kallad höghöjdseffekt) blir klimatpåverkan ännu större. Det råder stor osäkerhet kring hur stor klimatpåverkan från höghöjdseffekter är, men forskning talar för att en cirka dubbelt så stor klimatpåverkan än om bara fossilt koldioxid från bränsleanvändningen inkluderas.

Indikator TEMA.1.1.11
Senast uppdaterad: 2018-06-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument