Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator TEMA.1.1.4

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från användning av fossila bränslen och biobränslen i transportsektorn. Indikatorn omfattar växthusgasutsläpp från vägtrafiken, arbetsmaskiner, luftfart upp till 915 meter från Bromma flygplats samt fartygstrafik inom Stockholms geografiska gräns. Utsläpp från spårtrafik är inte medtagen då dessa endast står för någon promille av transportsektorns utsläpp.

Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.

Datakälla: Miljöförvaltningen (SLB), SCB, RUS, Swedavia, Stockholm Hamn
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,98 ton CO2e/inv (2018).
Utgångsvärde:
1,39 ton CO2e/inv (2000).

Kommentar

Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 20 procent sedan 1990 trots att befolkningen har ökat. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning.

Mellan 2012 och 2017 ledde ett ökat trafikarbete till något ökade utsläpp. De senaste två åren har ökningen av trafikarbetet avstannat för att sedan minska under 2019. Det minskade trafikarbetet i kombination med en ökad andel förnybara bränslen har lett till att lägre utsläpp från vägtrafiken både 2017 och 2018 jämfört med föregående år.

Personbilar har en positiv trend med nya bilar som är bränslesnålare än äldre samt att förnybara bränslen används i allt högre utsträckning. Personbilarnas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 25 procent. Teknikutvecklingen av varutransportbilar och tyngre lastbilar har inte varit lika snabb som för personbilarna. Lastbilarnas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 7 procent.

Bussar inom kollektivtrafiken drivs idag till 100 procent med förnybara drivmedel. Bussarnas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 3 procent. All tågtrafik sker med el. Den upphandlade elen uppfyller kraven för miljömärkning. Spårtrafikens andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas vara mindre än en promille.

Utsläppen av växthusgaser från sjöfarten beräknas för sträckan som fartygen går inom stadens geografiska gräns samt när fartygen ligger vid kaj. Sjöfartens andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas vara cirka fyra procent. Utsläppen från flygtrafiken beräknas för trafiken till och från Bromma flygplats och då enbart för start och landning upp till 915 meters höjd. Flygtrafikens andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas vara mindre än en procent.

Arbetsmaskinernas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 5 procent, men statistiken är osäker och är svår att använda för trendanalyser.

2018 minskad utsläppen från vägtrafiken med cirka 10 procent jämfört med 2017. Utsläppsminskningen beror främst på en uppdatering av trafikmodellen som används i beräkningar men även på ett minskat trafikarbete och ökad inblandning av förnybara bränslen.

Beräkningar för vägtransporter görs utifrån Trafikverkets emissionsfaktorer. 2010 byttes beräkningsmodell. Ökningen för transporter 2010 beror därför inte på ökad trafik utan på förändrade emissionsfaktorer för fordonen. 2011 förnyades beräkningsmodellen igen.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-22