Växthusgasutsläpp från transporter

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från användning av fossila bränslen och biobränslen i transportsektorn. Indikatorn omfattar växthusgasutsläpp från vägtrafiken, arbetsmaskiner, luftfart upp till 915 meter från Bromma flygplats samt fartygstrafik inom Stockholms geografiska gräns. Utsläpp från spårtrafik är inte medtagen då dessa endast står för någon promille av transportsektorns utsläpp.
Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.
Datakälla: Miljöförvaltningen (SLB), SCB, RUS, Swedavia, Stockholm Hamn

Kommentar

Beräkningar för vägtransporter görs utifrån Trafikverkets emissionsfaktorer. 2010 byttes beräkningsmodell. Ökningen för transporter 2010 beror därför inte på ökad trafik utan på förändrade emissionsfaktorer för fordonen. 2011 förnyades beräkningsmodellen igen.

Minskningen av utsläppen bedöms främst bero på effektivare fordon, ökad andel miljöbränslen samt ökad gång- och cykeltrafik, men även på en något minskad personbilstrafik inom kommunen. Det totala trafikarbetet har minskat trots att länet ökat med 200 000 invånare och staden med 100 000.

Värden för 2016 redovisas hösten 2017.

Indikator TEMA.1.1.4
Senast uppdaterad: 2017-11-17
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt