Luft

Luftmätstation på tak
Foto: Johan Pontén Luften i Stockholm har blivit mycket bättre under de senaste årtiondena. De flesta stockholmare har bra luftkvalitet vid sina bostäder. Men trots förbättrad luftkvalitet klaras inte alla miljökvalitetsnormer. Det största problemet är höga halter av partiklar och kvävedioxid vid de mest trafikerade gatorna.

Luftkvaliteten har blivit bättre

Stockholm har mycket bättre luft idag jämfört med för 50 år sedan. Luftföroreningar som då var stora problem i Stockholmsluften - svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen med flera klaras nu med bred marginal. På 50 år har till exempel halterna av svavel och bly minskat med 99 respektive 90 procent. Detta beror på en utbyggnad av fjärrvärmen, mindre svavelhalt i bränslen samt utfasning av bly i bensin. För kvävedioxid har även halterna minskat mycket sedan början på 1990-talet. Förbättringen beror på fortsatt skärpta avgaskrav, trängselskattens införande och större andel miljöbilar. Minskningen har däremot inte varit tillräcklig för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i gatunivå. Den nedåtgående trenden har även till viss del stannat av under senare år och det finns tendenser till ökade halter vilket tros bero på en ökad andel dieselbilar. Dieselbilar har högre utsläpp av kväveoxider och kvävedioxid jämfört med bensinfordon. Halterna av PM10 har också minskat tack vare omfattande åtgärder i form av dammbindning och minskad användning av dubbdäck. Minskad dubbdäcksanvändning beror sannolikt på flera orsaker såsom informationskampanjer till följd av dubbdäcksförbud på Hornsgatan och att allmänheten tar i beaktning att det kan komma ytterligare förbud eller dubbdäcksskatt.

Bakgrund och problembild

Luftföroreningar kan utgöra ett hälsoproblem och eventuellt innebära en ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar. De kan också orsaka irritation i luftvägarna och de försvårar livet framför allt för astmatiker och allergiker och påverkar utvecklingen av barns lungor. Nya studier visar även att luftföroreningar kan ha negativ hälsopåverkan på foster. Vidare orsakar luftföroreningarna skador på skog, grödor och andra organismer, samt bidrar till nedfall av framförallt kväve till vatten och mark. Luftföroreningar bidrar också till att kulturföremål och husfasader vittrar.


Tema TEMA.2
Senast uppdaterad: 2020-03-04
Kontakt

Dokument

Länkar