Kolmonoxid - 8-timmars medelvärde

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnorm för CO. Normvärdet är angivet som ett högsta glidande medelvärde under 8 timmar, vilket inte får överstiga 10 mg/m3. Normvärdet avser skydd för människors hälsa.
Halten kolmonoxid i trafikmiljö på Hornsgatan - åttatimmarsmedelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormer klaras med god marginal. Undantagsvis kan halter över miljökvalitetsnormen uppmätas i samband med motorträffar där en större mängd äldre fordon är inblandade.

Mätvärdet som anges är uppmätt på Hornsgatan där mätningar görs på bägge sidorna av gatan. Värdet utgör det högsta av dessa. Hornsgatan är en av de mest avgasbelastade gatorna i Stockholm.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >10 mg/m3
 Ganska höga halter 7,0–10 mg/m3
 Måttliga halter 5,0–7,0 mg/m3
 Låga halter <5,0 mg/m3
Indikator TEMA.2.3.1
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen