Dygn över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter överskreds i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Miljökvalitetsnormen tangerades på S:t Eriksgatan.
På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. År 2018 registrerades 13 dygn över 60 µg/m3, vilket är färre dygn än något annat år sedan mätstarten år 1991.

På övriga innerstadsgator samt intill Essingeleden är den nedåtgående trenden inte alls lika tydlig och under 2018 har antalet dygn över normvärdet åter ökat på både Sveavägen och Lilla Essingen jämfört med 2017. Den främsta orsaken till variationen mellan åren är de meteorologiska förhållandena.

För att klara miljökvalitetsnormen av NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta. Från och med 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt. Från 1 januari år 2020 kommer Stockholm även att införa miljözon för lätta lastbilar och personbilar, som från början enbart kommer att omfatta Hornsgatan.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan där normen klarades under det första mätåret 2018. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018. Eftersom flytten innebar att mätningarna bytte sida av gatan kan ingen utvärdering mot norm göras under 2018.

Indikator TEMA.2.1.5
Senast uppdaterad: 2019-10-09
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden