Dygn över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3
Färgruta Hornsgatan, gatunivå
Färgruta Sveavägen, gatunivå
Färgruta Lilla Essingen E4, gatunivå
Färgruta Norrlandsgatan, gatunivå
Färgruta Folkungagatan, gatunivå
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter överskreds vid samtliga mätstationer i gatunivå i innerstaden samt intill intill Essingeleden. Normen kommer inte heller klaras år 2017. På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. På övriga innerstadsgator samt intill Essingeleden har halterna i stort sett varit konstanta under de senaste åren. En ökad andel dieselfordon i staden kan leda till större utsläpp och har troligen motverkat den tidigare nedåtgående trenden. För att klara normen krävs åtgärder som minskar trafiken i staden och en renare fordonsflotta.

Mätstationen på Folkungatan var inte i drift under hela året 2016. Därför redovisas inget värde för denna station.
Indikator TEMA.2.1.5
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden