Dygn över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3
Mätstation Senaste värdet (dygn) Datum
Hornsgatan, gatunivå  22 2017
Sveavägen, gatunivå  4 2017
Lilla Essingen E4, gatunivå  8 2017
Norrlandsgatan, gatunivå  4 2017
Folkungagatan, gatunivå  5 2017
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter klarades på Sveavägen, Norrlandsgatan och Folkungatan. På Sveavägen och Norrlandsgatan var det första gången som normen klarades sedan mätningarna startades. Normen överskreds på Hornsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Normen kommer inte heller klaras år 2017 vid dessa två mätstationer.

På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. År 2017 registrerades 22 dygn över 60 µg/m3, vilket är färre dygn än något annat år sedan mätstarten år 1991.

På övriga innerstadsgator samt intill Essingeleden har halterna i stort sett varit konstanta under de senaste åren. Under 2017 mättes dock lägre halter än tidigare vilket troligen är ett resultat av flertalet faktorer som gynnsamma meteorologiska förhållanden och infasning av nyare fordon med lägre utsläpp av NOx och NO2.

För att klara miljökvalitetsnormen av NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta. Från och med 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt. Regeringen lade i slutet på mars 2018 fram ett förslag som ger kommuner möjlighet att från år 2020 införa miljözoner för lätta lastbilar och personbilar.

Indikator TEMA.2.1.5
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden