Kvävedioxid - årsmedelvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden
Färgruta Hornsgatan, gatunivå
Färgruta Sveavägen, gatunivå
Färgruta Lilla Essingen E4, gatunivå
Färgruta Norrlandsgatan, gatunivå
Färgruta Folkungagatan, gatunivå
Färgruta Innerstaden, taknivå
Färgruta Regional bakgrund, Norr Malma
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen överskreds 2016 på Hornsgatan. Sedan början av 1990-talet har de genomsnittliga årsmedelhalterna i gatunivå minskat med drygt 20 procent på Hornsgatan och Sveavägen. Detta kan jämföras med en halvering av halterna i Stockholms urbana bakgrundsluft under samma period. Den lägre minskningstakten vid gatustationerna jämfört med den urbana bakgrundsluften beror på att effekten av höga halter av ozon och den ökade andelen dieselfordon har större påverkan i trånga gaturum där ventilationen av luftföroreningar är sämre. Analyser av trafiken på Hornsgatan år 2009 visade att dieselfordonen står för ca 60 procent av utsläppen av kväveoxider och ca 75 procent av direktutsläppen av kvävedioxid. Sedan år 2009 har antalet dieselpersonbilar i trafik i staden nästan tredubblats, från ca 50 000 till ca 152 000 år 2016.

Tillståndsklassning

Indelning utifrån miljökvalitetsnorm (MKN) med övre och nedre utvärderingströskel.

 Höga halter, över MKN >40 µg/m3
 Ganska höga halter 32–40 µg/m3
 Måttliga halter 26–32 µg/m3
 Låga halter <26 µg/m3
Indikator TEMA.2.1.3
Senast uppdaterad: 2017-03-24
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen