Kvävedioxid - årsmedelvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid samtliga av stadens mätstationer i gatunivå och vid Trafikverkets station intill E4/E20 på Lilla Essingen. På Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan var 2017 årsmedelhalter rekordlåga jämfört med tidigare år.

Sedan början av 1990-talet har de genomsnittliga årsmedelhalterna i gatunivå minskat med ca 20 % på Hornsgatan och Sveavägen. Detta kan jämföras med en halvering av halterna i Stockholms urbana bakgrundsluft under samma period. Den lägre minskningstakten vid gatustationerna jämfört med den urbana bakgrundsluften beror på att effekten av höga halter av ozon och den ökade andelen dieselfordon har större påverkan i trånga gaturum där ventilationen av luftföroreningar är sämre.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >40 µg/m3
 Ganska höga halter 32–40 µg/m3
 Måttliga halter 26–32 µg/m3
 Låga halter <26 µg/m3
Indikator TEMA.2.1.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen