Kvävedioxid - timvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att medelvärdet under årets 176:e värsta timme inte får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ ska underskridas årets 176:e värsta timme.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i trafikmiljö, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid alla gatustationer under 2017 förutom vid Hornsgatan där miljökvalitetsnormen överskreds under 214 timmar mot godkända 175 timmar.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >90 µg/m3
 Ganska höga halter 72–90 µg/m3
 Måttliga halter 54–72 µg/m3
 Låga halter <54 µg/m3
Indikator TEMA.2.1.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen