Kvävedioxid - timvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att medelvärdet under årets 176:e värsta timme inte får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ ska underskridas årets 176:e värsta timme.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i trafikmiljö, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Färgruta Hornsgatan, gatunivå
Färgruta Sveavägen, gatunivå
Färgruta Lilla Essingen E4, gatunivå
Färgruta Norrlandsgatan, gatunivå
Färgruta Folkungagatan, gatunivå
Färgruta Innerstaden, taknivå
Färgruta Regional bakgrund, Norr Malma
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen överskreds vid alla gatustationer under 2016.

Tillståndsklassning

Indelning utifrån miljökvalitetsnorm (MKN) med övre och nedre utvärderingströskel.

 Höga halter, över MKN >90 µg/m3
 Ganska höga halter 72–90 µg/m3
 Måttliga halter 54–72 µg/m3
 Låga halter <54 µg/m3
Indikator TEMA.2.1.2
Senast uppdaterad: 2017-03-24
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen