Kvävedioxid - timvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att medelvärdet under årets 176:e värsta timme inte får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ ska underskridas årets 176:e värsta timme.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i trafikmiljö, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Mätstation Senaste värdet Datum
Hornsgatan, gatunivå 110 2016
Sveavägen, gatunivå 98 2016
Lilla Essingen E4, gatunivå 90 2016
Norrlandsgatan, gatunivå 90 2016
Folkungagatan, gatunivå 86 2013
Innerstaden, taknivå 42 2016
Regional bakgrund, Norr Malma 9,0 2016
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen överskreds vid alla gatustationer under 2016.

Tillståndsklassning

Indelning utifrån miljökvalitetsnorm (MKN) med övre och nedre utvärderingströskel.

 Höga halter, över MKN >90 µg/m3
 Ganska höga halter 72–90 µg/m3
 Måttliga halter 54–72 µg/m3
 Låga halter <54 µg/m3
Indikator TEMA.2.1.2
Senast uppdaterad: 2017-03-24
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen