Kvävedioxid - timvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att medelvärdet under årets 176:e värsta timme inte får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ ska underskridas årets 176:e värsta timme.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i trafikmiljö, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Mätstation Senaste värdet (µg/m3) Datum
Hornsgatan, gatunivå  93 2017
Sveavägen, gatunivå  87 2017
Lilla Essingen E4, gatunivå  83 2017
Norrlandsgatan, gatunivå  75 2017
Folkungagatan, gatunivå  76 2017
Innerstaden, taknivå  42 2017
Regional bakgrund, Norr Malma  8,0 2017
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid alla gatustationer under 2017 förutom vid Hornsgatan där miljökvalitetsnormen överskreds under 214 timmar mot godkända 175 timmar.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >90 µg/m3
 Ganska höga halter 72–90 µg/m3
 Måttliga halter 54–72 µg/m3
 Låga halter <54 µg/m3
Indikator TEMA.2.1.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen