Timmar över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att timmedelvärdet får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft) under maximalt 175 timmar per kalenderår. Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ som timmedelvärde får överskridas under maximalt 175 timmar.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Antal timmar där timmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 90 µg/m3
Mätstation Senaste värdet (timmar) Datum
Hornsgatan, gatunivå  185 2018
Lilla Essingen E4, gatunivå  178 2018
S:t Eriksgatan  113 2018
Sveavägen, gatunivå  99 2018
Norrlandsgatan, gatunivå  30 2017
Innerstaden, taknivå  2 2018

Kommentar

I takt med att de genomsnittliga halterna av NO2 har sjunkit så har även antal timmar över gränsvärdet minskat. Under 2018 övserskreds miljökvalitetsnormen på Hornsgatan och intill Essingeleden. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormen förväntas minska framöver.
Indikator TEMA.2.1.7
Senast uppdaterad: 2019-04-02