Antal dygn med höga ozonhalter

Miljökvalitetsnormen är utformad så att 8-timmars medelvärde under ett dygn inte får överskrida 120 µg/m3.

Antal dygn över normvärdet för ozon i luft.
Färgruta Innerstaden, taknivå
Färgruta Regional bakgrund, Norr Malma
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Eftersom förekomsten av ozon i stor utsträckning påverkas av meteorologin kan det förekomma ganska stora skillnader i ozonhalt mellan olika år. Antalet dygn med höga 8-timmars medelvärden har generellt minskat de senaste åren.
Indikator TEMA.2.9.3
Senast uppdaterad: 2017-03-23