Ozon i luft, 8-timmars medelvärde.

Miljökvalitetsnormen för marknära ozon ska enligt Luftkvalitetsförordningen ”eftersträvas” och skiljer sig därmed från många andra miljökvalitetsnormer i förordningen. Definitionen har uppkommit p.g.a. att EU:s direktiv innehåller målvärden och inte, som i andra fall, gränsvärden. I EG-direktivet och i den svenska förordningen finns dessutom tröskelvärden till skydd för hälsa som innebär skyldighet att informera och larma allmänheten. Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa är utformad så att 8-timmars medelvärde inte får överskrida 120 µg/m3.

Utöver de miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda människor hälsa, finns miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. Normvärdet för växtlighet följs överallt i länet.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns gränsvärden preciserade dels till skydd för hälsa dels till skydd för växtlighet. Målvärdet för hälsa avser 8-timmars medelvärde och får inte överskrida 70 µg/m3. Målvärdet till skydd för hälsa överskrids I Stockholm , medan målvärdet för växtlighet klaras.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, högsta 8-timmars medelvärde.
Datum Värde
1996 130
1997 120
1998 110
1999 120
2000 110
2001 110
2002 130
2003 130
2004 130
2005 120
2006 140
2007 110
2008 120
2009 130
2010 130
2011 130
2012 120
2013 110
2014 120
2015 100
2016 120
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av ozon i Stockholmsluften visar stabila värden eller svagt minskande trend. Problem med överskridande av normen väntas kvarstå.
Indikator TEMA.2.9.1
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen