Ozon i luft, årsmedelvärde

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner i luften mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. I Stockholm uppmäts vanligtvis de högsta ozonhalterna under våren och sommaren i samband med högtrycksbetonat väder. Den långväga transporten av ozon från kontinenten svarar för huvuddelen av det marknära ozonet i Stockholmsområdet. Ozon kan ge upphov till negativa hälsoeffekter i övre luftvägarna.

Halterna av ozon i Stockholm bestäms till största del av ozonhalterna i luften som transporteras från andra länder. De lokala utsläppen bidrar mycket lite till ozonhalten i Stockholm.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, årsmedelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Ozonhalterna i Stockholm har fram till 2002 visat på en ökande trend. Det senaste decenniet har trenden vänt håll och årsmedelvärdet har minskat, men halterna är fortfarande högre än på 1980-talet. Den sjunkande trenden har dock stagnerat något de senaste tre åren i gatunivå och urban bakgrundsluft och 2017 års mätningar visar högre ozonhalter än på flera år.
Indikator TEMA.2.9.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen