Ozon i luft, årsmedelvärde

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner i luften mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. I Stockholm uppmäts vanligtvis de högsta ozonhalterna under våren och sommaren i samband med högtrycksbetonat väder. Den långväga transporten av ozon från kontinenten svarar för huvuddelen av det marknära ozonet i Stockholmsområdet. Ozon kan ge upphov till negativa hälsoeffekter i övre luftvägarna.

Halterna av ozon i Stockholm bestäms till största del av ozonhalterna i luften som transporteras från andra länder. De lokala utsläppen bidrar mycket lite till ozonhalten i Stockholm.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, årsmedelvärde.
Datum Värde (µg/m3)
1986 41
1987 43
1988 45
1989 48
1990 47
1991 39
1992 45
1993 47
1994 46
1995 43
1996 57
1997 49
1998 46
1999 51
2000 46
2001 48
2002 56
2003 55
2004 52
2005 52
2006 54
2007 51
2008 51
2009 47
2010 49
2011 55
2012 49
2013 51
2014 50
2015 51
2016 51
2017 52
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Ozonhalterna i Stockholm har fram till 2002 visat på en ökande trend. Det senaste decenniet har trenden vänt håll och årsmedelvärdet har minskat, men halterna är fortfarande högre än på 1980-talet. Den sjunkande trenden har dock stagnerat något de senaste tre åren i gatunivå och urban bakgrundsluft och 2017 års mätningar visar högre ozonhalter än på flera år.
Indikator TEMA.2.9.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen