Ozon i luft, högsta 8-timmars medelvärde

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner i luften mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. I Stockholm uppmäts vanligtvis de högsta ozonhalterna under våren och sommaren i samband med högtrycksbetonat väder. Den långväga transporten av ozon från kontinenten svarar för huvuddelen av det marknära ozonet i Stockholmsområdet. Ozon kan ge upphov till negativa hälsoeffekter i övre luftvägarna.

Normvärdet innebär att det ska eftersträvas att högsta 8-timmarsmedelvärdet inte ska överskrida 120 µg/m3.
Miljökvalitetsnormen för marknära ozon ska enligt Luftkvalitetsförordningen ”eftersträvas” och skiljer sig därmed från många andra miljökvalitetsnormer i förordningen. Definitionen har uppkommit p.g.a. att EU:s direktiv innehåller målvärden och inte, som i andra fall, gränsvärden. I EG-direktivet och i den svenska förordningen finns dessutom tröskelvärden till skydd för hälsa som innebär skyldighet att informera och larma allmänheten. Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa är utformad så att 8-timmars medelvärde inte får överskrida 120 µg/m3. Tröskelvärdet för information till allmänheten är 180 µg/m3 som timmedelvärde medan larm ska utfärdas om halterna under en timme överskrider 240 µg/m3.

Utöver de miljökvalitetsnormer som syftar till att skydda människor hälsa, finns miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet. Normvärdet för växtlighet följs överallt i länet.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns gränsvärden preciserade dels till skydd för hälsa dels till skydd för växtlighet. Målvärdet för hälsa avser 8-timmars medelvärde och får inte överskrida 70 µg/m3. Målvärdet till skydd för hälsa överskrids i Stockholm , medan målvärdet för växtlighet klaras.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, högsta 8-timmars medelvärde.
Datum Värde (µg/m3)
1996 130
1997 120
1998 110
1999 120
2000 110
2001 110
2002 130
2003 130
2004 130
2005 120
2006 140
2007 110
2008 120
2009 130
2010 130
2011 130
2012 120
2013 110
2014 120
2015 100
2016 120
2017 140
2018 120
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Under 2018 överskreds normvärdet för högsta 8-timmarsmedelvärde i urban bakgrundsluft vid mätstationen Torkel Knutssonsgatan. Det högsta uppmätta 8-timmars medelvärdet bölev 124 µg/m3, vilket däremot är lägre än 2017.
Tröskelvärden för larm och information till allmänheten klarades vid samtliga mätstationer.

De högsta 8-timmars medelvärdena har visat relativt konstant trens de seanste åren. Problem med överskridande av normen väntas därför kvarstå.

Indikator TEMA.2.9.1
Senast uppdaterad: 2019-03-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen