Övriga luftföroreningar

Bilar i snö
Foto: Lennart Johansson
Utöver de luftföroreningar som mäts kontinuerligt i Stockholm är även bensen, bly arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren reglerade i Luftkvalitetsförordningen. Halterna av dessa ämnen är långt under gällande miljökvalitetsnormer och mäts därmed inte varje år.

Indikatorer

Bensen i luft

IndikatorTEMA.2.11.4 Halterna av bensen i gatunivå respektive taknivå, medelvärden för perioden april-juni.

Bly i luft

IndikatorTEMA.2.11.1 Halterna av bly i taknivå innerstaden.

Toluen i luft

IndikatorTEMA.2.11.3 Halterna av toluen på Hornsgatan i trafikmiljö, årsmedelvärde.
Tema TEMA.2.11
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Tema