Andel bilar med dubbdäck

Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, består till stor del av slitagepartiklar. Slitaget orsakas främst av dubbdäck som river upp asfalten. Registreringar av dubbdäckandelar på personbilar har gjorts i Stockholm sedan vintern 2004/2005. Data insamlas genom regelbundna ljudobservationer. Värdena avser midvintervärden, det vill säga då alla förväntas ha bytt till vinterdäck.
Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.
Mätområde Datum Värde (%)
Hornsgatan 2009 60
Hornsgatan 2010 43
Hornsgatan 2011 33
Hornsgatan 2012 31
Hornsgatan 2013 30
Hornsgatan 2014 27
Hornsgatan 2015 25
Hornsgatan 2016 27
Hornsgatan 2017 25
Sveavägen 2010 55
Sveavägen 2011 49
Sveavägen 2012 46
Sveavägen 2013 48
Sveavägen 2014 45
Sveavägen 2015 41
Sveavägen 2016 40
Sveavägen 2017 38
Infartstrafik 2005 71
Infartstrafik 2006 73
Infartstrafik 2007 73
Infartstrafik 2008 72
Infartstrafik 2009 71
Infartstrafik 2010 68
Infartstrafik 2011 65
Infartstrafik 2012 62
Infartstrafik 2013 55
Infartstrafik 2014 57
Infartstrafik 2015 54
Infartstrafik 2016 52
Infartstrafik 2017 53
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Värden 2017 avser vintern jan-mar 2017. För att minska de höga partikelhalterna infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan den 1 januari 2010. Användningen av dubbdäck har därefter mer än halverats på Hornsgatan. Användningen har även minskat tydligt i övriga innerstaden (tex Sveavägen), men även för infartstrafiken till Stockholm. Regelbundna mätningar på Hornsgatan och minst fyra övriga gator startades i och med dubbdäcksförbudet 2010. Tidigare har Miljöförvaltningen endast genomfört enstaka stickprovskontroller.

Stockholms stad har från 1 januari 2016 utökat dubbdäcksförbudet till att även gälla Fleminggatan och delar av Kungsgatan.

Årets genomsnittliga dubbdäckandel på Stockholms innerstadsgator (utan dubbdäcksförbud) var ca 37 %.

Indikator TEMA.2.2.5
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt

Dokument