Dygn över normvärdet för PM10

Indikatorn visar antalet dygn då halten av partiklar (PM10) har överstigit normvärdet 50 µg/m3, vid mätpunkter i gatunivå. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får halten inte överskridas mer än 35 dygn per år. Främsta källan i Stockholm är vägdamm från slitage av vägytan på grund av dubbdäcksanvändning vintertid.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider normvärdet 50 µg/m3.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB.

Kommentar

Sedan vintersäsongen 2013/2014 utför Trafikkontoret driftåtgärder i form av intensiv dammbindning med CMA och städning av 35 innerstadsgator. De senaste tre årens kraftiga nedgång i antalet dygn med höga halter av PM10 är ett direkt resultat av dessa åtgärder. PM10-halterna var under 2016 något högre jämfört med åren 2014 och 2015, men fortfarande klaras normen med god marginal. Gränsvärdet klardes även med marginal intill Essingeleden år 2016. Trafikverket genomför dammbindning på Essingeleden, men med lägre intensitet jämfört med innerstadsgatorna p.g.a. risk för minskad friktion.

Stockholms stad har inför hastightessänkning på några gator i innerstaden, samt utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla Kungsgatan och Fleminggatan. På Essingeleden/E4 har Trafikverket sänkt hastigheten med 20 km/h på långa sträckor för att minska slitaget. Halterna på Essingeleden påverkas i betydligt högre grad av en direktemission av slitagepartiklar när dubbdäcken möter vägbanan jämfört med innerstadsgatorna. Detta beror på den betydligt högre trafikmängden och den högre hastigheten. Den större trafikmängden och högre hastigheten gör också att vägbanorna torkar upp snabbare jämfört med innerstadsgatorna.

Halterna kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. Mycket talar emellertid för att miljökvalitetsnormen kommer att klaras i Stockholms innerstad och på Essingeleden år 2017. Minskad andel personbilar med dubbdäck är nödvändigt liksom fortsatt ambitiös dammbindning.

Indikator TEMA.2.2.4
Senast uppdaterad: 2017-10-10
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden