Dygn över normvärdet för PM10

Indikatorn visar antalet dygn då halten av partiklar (PM10) har överstigit normvärdet 50 µg/m3, vid mätpunkter i gatunivå. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får halten inte överskridas mer än 35 dygn per år. Främsta källan i Stockholm är vägdamm från slitage av vägytan på grund av dubbdäcksanvändning vintertid.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider normvärdet 50 µg/m3.
Mätstation Senaste värdet (dygn) Datum
Hornsgatan, gatunivå  17 2017
Sveavägen, gatunivå  14 2017
Lilla Essingen E4, gatunivå  31 2017
Norrlandsgatan, gatunivå  7 2017
Folkungagatan, gatunivå  3 2017
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB.

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades för tredje året i rad vid samtliga mätstationer i gatunivå. Antalet dygn med höga dygnsmedelhalter av PM10 har stadigt minskat under 2000-talet. Under 2017 minskade antalet dygn med höga dygnsmedelhalter vid samtliga innerstadsgator. Vid Trafikverkets mätstation Lilla Essingen intill E4/E20 ökade dock antalet höga dygnsmedelvärden jämfört med föregående år. Halterna på Essingeleden påverkas i betydligt högre grad av en direktemission av slitagepartiklar när dubbdäcken möter vägbanan jämfört med innerstadsgatorna. Detta beror på den betydligt högre trafikmängden och den högre hastigheten. Trafikverket har sänkt hastigheten med 20 km/h på långa sträckor på Essingeleden för att minska slitaget. Den större trafikmängden och högre hastigheten gör också att vägbanorna torkar upp snabbare jämfört med innerstadsgatorna.

Sedan vintersäsongen 2013/2014 utför Trafikkontoret driftåtgärder i form av intensiv dammbindning med CMA och städning av 35 innerstadsgator. De senaste fyra årens kraftiga nedgång i antalet dygn med höga halter av PM10 är ett direkt resultat av dessa åtgärder. Trafikverket genomför dammbindning på Essingeleden, men med lägre intensitet jämfört med innerstadsgatorna p.g.a. risk för minskad friktion.

Stockholms stad har infört hastightessänkning på några gator i innerstaden samt utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla del av Kungsgatan och Fleminggatan.

Halterna av PM10 kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. Mycket talar emellertid för att miljökvalitetsnormen kommer att klaras i Stockholms innerstad och på Essingeleden även år 2018. För att halterna ska fortsätta att minska är minskad andel personbilar med dubbdäck nödvändigt liksom fortsatt ambitiös dammbindning.

Indikator TEMA.2.2.4
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden