Dygn över normvärdet för PM10

Indikatorn visar antalet dygn då halten av partiklar (PM10) har överstigit normvärdet 50 µg/m3, vid mätpunkter i gatunivå. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får halten inte överskridas mer än 35 dygn per år. Främsta källan i Stockholm är vägdamm från slitage av vägytan på grund av dubbdäcksanvändning vintertid.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider normvärdet 50 µg/m3.
Mätområde Datum Värde (dygn)
Hornsgatan, gatunivå 2000 97
Hornsgatan, gatunivå 2001 83
Hornsgatan, gatunivå 2002 96
Hornsgatan, gatunivå 2003 69
Hornsgatan, gatunivå 2004 77
Hornsgatan, gatunivå 2005 78
Hornsgatan, gatunivå 2006 63
Hornsgatan, gatunivå 2007 69
Hornsgatan, gatunivå 2008 74
Hornsgatan, gatunivå 2009 65
Hornsgatan, gatunivå 2010 46
Hornsgatan, gatunivå 2011 58
Hornsgatan, gatunivå 2012 27
Hornsgatan, gatunivå 2013 43
Hornsgatan, gatunivå 2014 12
Hornsgatan, gatunivå 2015 7
Hornsgatan, gatunivå 2016 21
Hornsgatan, gatunivå 2017 17
Sveavägen, gatunivå 2002 71
Sveavägen, gatunivå 2003 72
Sveavägen, gatunivå 2004 57
Sveavägen, gatunivå 2005 54
Sveavägen, gatunivå 2006 63
Sveavägen, gatunivå 2007 45
Sveavägen, gatunivå 2008 55
Sveavägen, gatunivå 2009 32
Sveavägen, gatunivå 2010 30
Sveavägen, gatunivå 2011 45
Sveavägen, gatunivå 2012 24
Sveavägen, gatunivå 2013 35
Sveavägen, gatunivå 2014 9
Sveavägen, gatunivå 2015 2
Sveavägen, gatunivå 2016 22
Sveavägen, gatunivå 2017 14
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 58
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 73
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 32
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 62
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 55
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 38
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 44
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 29
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 43
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 36
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 19
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 28
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 31
Norrlandsgatan, gatunivå 2002 65
Norrlandsgatan, gatunivå 2003 78
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 61
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 66
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 72
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 55
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 49
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 30
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 25
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 36
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 39
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 39
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 4
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 8
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 9
Norrlandsgatan, gatunivå 2017 7
Folkungagatan, gatunivå 2010 31
Folkungagatan, gatunivå 2011 38
Folkungagatan, gatunivå 2012 32
Folkungagatan, gatunivå 2013 52
Folkungagatan, gatunivå 2014 9
Folkungagatan, gatunivå 2017 3
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB.

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades för tredje året i rad vid samtliga mätstationer i gatunivå. Antalet dygn med höga dygnsmedelhalter av PM10 har stadigt minskat under 2000-talet. Under 2017 minskade antalet dygn med höga dygnsmedelhalter vid samtliga innerstadsgator. Vid Trafikverkets mätstation Lilla Essingen intill E4/E20 ökade dock antalet höga dygnsmedelvärden jämfört med föregående år. Halterna på Essingeleden påverkas i betydligt högre grad av en direktemission av slitagepartiklar när dubbdäcken möter vägbanan jämfört med innerstadsgatorna. Detta beror på den betydligt högre trafikmängden och den högre hastigheten. Trafikverket har sänkt hastigheten med 20 km/h på långa sträckor på Essingeleden för att minska slitaget. Den större trafikmängden och högre hastigheten gör också att vägbanorna torkar upp snabbare jämfört med innerstadsgatorna.

Sedan vintersäsongen 2013/2014 utför Trafikkontoret driftåtgärder i form av intensiv dammbindning med CMA och städning av 35 innerstadsgator. De senaste fyra årens kraftiga nedgång i antalet dygn med höga halter av PM10 är ett direkt resultat av dessa åtgärder. Trafikverket genomför dammbindning på Essingeleden, men med lägre intensitet jämfört med innerstadsgatorna p.g.a. risk för minskad friktion.

Stockholms stad har infört hastightessänkning på några gator i innerstaden samt utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla del av Kungsgatan och Fleminggatan.

Halterna av PM10 kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. Mycket talar emellertid för att miljökvalitetsnormen kommer att klaras i Stockholms innerstad och på Essingeleden även år 2018. För att halterna ska fortsätta att minska är minskad andel personbilar med dubbdäck nödvändigt liksom fortsatt ambitiös dammbindning.

Indikator TEMA.2.2.4
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden