Partiklar

Gatustädning nattetid
Städning och dammbindning har minskat partikelhalterna. Foto: Fredrik Persson

Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend. Sedan 2014 klaras miljökvalitetsnormerna i Stockholms innerstad.

Vägtrafiken står för 90 procent av utsläppen

Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 µm (inandningsbara partiklar) per kubikmeter luft. Partiklar bildas vid dålig förbränning och vid slitage av däck, bromsar och körbanor. De största partikelmängderna i Stockholm genereras av vägtrafiken. Fordon med dubbdäck är den dominerande källan.

Svenska miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa finns för dygns- och årsmedelvärden. För PM10 är dygnsvärdet svårast att klara. Dessutom har riksdagen beslutat om etappmål för partiklar inom det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Hälsoeffekter

Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, försämring av astma, lungfunktionsnedsättning och andra lungsjukdomar. Förhöjda halter under något till några dygn har också påvisats öka dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre. Exponering i unga år ökar också risken att drabbas av permanent lungfunktionsnedsättning som vuxen, vilket i sin tur ökar risken för andra luftvägsbesvär senare i livet.

Delområde TEMA.2.2
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen

Dokument