PM10 - årsmedelvärden

Svenska miljökvalitetsnormer finns för dygns- och årsmedelvärden. Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3.

Halterna av PM10 i luft, årsmedelvärden.
Färgruta Hornsgatan, gatunivå
Färgruta Sveavägen, gatunivå
Färgruta Lilla Essingen E4, gatunivå
Färgruta Norrlandsgatan, gatunivå
Färgruta Folkungagatan, gatunivå
Färgruta Innerstaden, taknivå
Färgruta Regional bakgrund, Norr Malma
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde är 40 µg/m3. Halterna av partiklar, PM10, i Stockholmsluften påverkas stort av vägdamm som bildas genom slitage av vägbanor p.g.a. användning av dubbdäck samt av sandning. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och ingen av mätstationerna överskred miljökvalitetsnormen under 2016.

De minskade halterna av PM10 i Stockholm beror på flera olika orsaker. En av de viktigaste är att dubbdäckanvändningen har minskat. De senaste årens minskade halter beror även på intensiva åtgärder i form av städning och dammbindning av gatorna.

Mätstationen på Folkungatan har varit ur drift från mitten av september 2014 till mitten av januari 2016. Därför redovisas inga värden för denna station för åren 2014-2016

Tillståndsklassning

Indelning utifrån miljökvalitetsnorm (MKN) med övre och nedre utvärderingströskel.

 Höga halter, över MKN >40 µg/m3
 Ganska höga halter 14–40 µg/m3
 Måttliga haltar 10–14 µg/m3
 Låga halter <10 µg/m3
Indikator TEMA.2.2.2
Senast uppdaterad: 2017-03-22
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen