PM10 - årsmedelvärden

Svenska miljökvalitetsnormer finns för dygns- och årsmedelvärden. Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3.

Halterna av PM10 i luft, årsmedelvärden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde är 40 µg/m3. Halterna av partiklar, PM10, i Stockholmsluften påverkas stort av vägdamm som bildas genom slitage av vägbanor p.g.a. användning av dubbdäck samt av sandning. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och ingen av mätstationerna överskred miljökvalitetsnormen under 2017.

De minskade halterna av PM10 i Stockholm beror på flera olika orsaker. En av de viktigaste är att dubbdäckanvändningen har minskat. De senaste årens minskade halter beror även på intensiva åtgärder i form av städning och dammbindning av gatorna.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >40 µg/m3
 Ganska höga halter 14–40 µg/m3
 Måttliga haltar 10–14 µg/m3
 Låga halter <10 µg/m3
Indikator TEMA.2.2.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema