PM2,5 - årsmedelvärden

För PM2.5 finns det en miljökvalitetsnorm för årsvärde och avser skydd för människors hälsa. Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3. Därutöver finns även ett exponeringsmål (8,5 µg/m3) som har fastställts i EU-direktiv. Exponeringsmålet gäller endast i urban bakgrundsluft. Gränsvärdet klaras vid samtliga mätstationer med bred marginal. Även exponeringsmålet klaras med vid samtliga bakgrundsstationer.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 ug/m3 som årsmedelvärde och 25 ug/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde. Målvärdet för årsmedelvärde klarades år 2016.

Halterna av PM2,5 i luft, årsmedelvärden.
Mätstation Senaste värdet Datum
Hornsgatan, gatunivå 5,9 2016
Sveavägen, gatunivå 6,1 2016
Lilla Essingen E4, gatunivå 6,1 2016
Folkungagatan, gatunivå 6,4 2013
Innerstaden, taknivå 4,9 2016
Regional bakgrund, Norr Malma 4,2 2016
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av PM2.5 i Stockholmsluften bestäms till stor del av mängden som transporteras med luften från andra länder. Halterna av PM2.5 uppvisar en tydligt nedåtgående trend.
Indikator TEMA.2.2.3
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen