Svaveldioxid i luft - årsmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar. Eftersom utsläppen har minskat kraftigt är det inga svårigheter att följa miljökvalitetsnormen för svaveldioxid i Stockholm.

Det finns även ett normvärde till skydd för växtligheten, årsmedelvärdet eller vintermedelvärde (1 okt – 1 apr) får inte överskrida 20 ug/m3. Normen till skydd för växtligheten gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Normen för växtlighet klaras med god marginal i hela länet.

Svaveldioxid mäts i taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm - årsmedelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Svaveldioxidhalten i stadsluften minskade kraftigt under 1980-talet. Anledningen var främst sänkt svavelhalt i eldningsoljan samt minskad oljeförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmen i staden innebar även att förbränningen blev effektivare och att utsläppen flyttades till högre höjd. Sedan början av 1980-talet har svaveldioxidhalten minskat med ca 98 %.

Tillståndsklassning

Indelning utifrån miljökvalitetsnorm (MKN) med övre och nedre utvärderingströskel.

 Höga halter, över MKN >50 µg/m3
 Ganska höga halter 12–50 µg/m3
 Måttliga halter 8–12 µg/m3
 Låga halter <8 µg/m3
Indikator TEMA.2.4.1
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen