Svaveldioxid i luft - årsmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar. Eftersom utsläppen har minskat kraftigt är det inga svårigheter att följa miljökvalitetsnormen för svaveldioxid i Stockholm.

Det finns även ett normvärde till skydd för växtligheten, årsmedelvärdet eller vintermedelvärdet (1 okt – 1 apr) får inte överskrida 20 ug/m3. Normen till skydd för växtligheten gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Normen för växtlighet klaras med god marginal i hela länet.

Svaveldioxidutsläppen i staden kommer till största del från energisektorn och sjöfarten. Vägtrafiken i staden står för några procent av de totala utsläppen i staden. Eftersom uppvärmningsbehovet är störst vid kalla perioder är utsläppen och halterna vanligtvis högst under vintern. Svaveldioxid mäts i urban bakgrund i taknivå på Torkel Knutssonsgatan.

Svaveldioxid bedöms i dagsläget inte vara ett hälsoproblem i framtiden. Däremot är svaveldioxid en av flera luftföroreningar som bidrar till korrosion på material som är förenad med omfattande samhällsekonomiska kostnader.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm - årsmedelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Under 1980-talet minskade svaveldioxidhalten i stadsluften kraftigt på grund av sänkt svavelhalt i eldningsoljan samt minskad oljeförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmen i staden innebar att förbränningen blev effektivare och att utsläppen flyttades till högre höjd. Förutom energisektorn minskade även sjöfarten sina utsläpp, p.g.a. att bränslet blev renare. Sedan början av 1980-talet har svaveldioxidhalten minskat med ca 98 %.

Årsmedelvärdet för år 2017 uppmättes till 0,4 µg/m3, vilket är lägre jämfört med senaste femårsperioden. Det högsta månadsmedelvärdet uppmättes i november och var betydligt lägre än i fiol, 0,6 µg/m3 jämfört med 1,2 µg/m3.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >50 µg/m3
 Ganska höga halter 12–50 µg/m3
 Måttliga halter 8,0–12 µg/m3
 Låga halter <8,0 µg/m3
Indikator TEMA.2.4.1
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen