Svaveldioxid i luft - årsmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar. Eftersom utsläppen har minskat kraftigt är det inga svårigheter att följa miljökvalitetsnormen för svaveldioxid i Stockholm.

Det finns även ett normvärde till skydd för växtligheten, årsmedelvärdet eller vintermedelvärde (1 okt – 1 apr) får inte överskrida 20 ug/m3. Normen till skydd för växtligheten gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Normen för växtlighet klaras med god marginal i hela länet.

Svaveldioxid mäts i taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm - årsmedelvärde.
Datum Värde
1967 130
1968 100
1969 80
1970 80
1971 55
1972 60
1973 62
1974 61
1975 59
1976 71
1977 56
1978 69
1979 76
1982 39
1983 30
1984 26
1985 20
1986 24
1987 24
1988 17
1989 11
1990 6,9
1991 6,2
1992 5,6
1993 5,6
1994 4,2
1995 4,1
1996 3,8
1997 3,2
1998 3,1
1999 3,2
2000 1,6
2001 2,2
2002 1,6
2003 1,4
2004 1,3
2005 1,3
2006 1,4
2007 1,0
2008 0,8
2009 1,0
2010 1,2
2011 0,8
2012 0,9
2013 0,7
2014 0,9
2015 0,5
2016 0,4
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Svaveldioxidhalten i stadsluften minskade kraftigt under 1980-talet. Anledningen var främst sänkt svavelhalt i eldningsoljan samt minskad oljeförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmen i staden innebar även att förbränningen blev effektivare och att utsläppen flyttades till högre höjd. Sedan början av 1980-talet har svaveldioxidhalten minskat med ca 98 %.
Indikator TEMA.2.4.1
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen