Svaveldioxid i luft - årsmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar. Eftersom utsläppen har minskat kraftigt är det inga svårigheter att följa miljökvalitetsnormen för svaveldioxid i Stockholm.

Det finns även ett normvärde till skydd för växtligheten, årsmedelvärdet eller vintermedelvärdet (1 okt – 1 apr) får inte överskrida 20 ug/m3. Normen till skydd för växtligheten gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Normen för växtlighet klaras med god marginal i hela länet.

Svaveldioxidutsläppen i staden kommer till största del från energisektorn och sjöfarten. Vägtrafiken i staden står för några procent av de totala utsläppen i staden. Eftersom uppvärmningsbehovet är störst vid kalla perioder är utsläppen och halterna vanligtvis högst under vintern. Svaveldioxid mäts i urban bakgrund i taknivå på Torkel Knutssonsgatan.

Svaveldioxid bedöms i dagsläget inte vara ett hälsoproblem i framtiden. Däremot är svaveldioxid en av flera luftföroreningar som bidrar till korrosion på material som är förenad med omfattande samhällsekonomiska kostnader.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm - årsmedelvärde.
Datum Värde (µg/m3)
1967 130
1968 100
1969 80
1970 80
1971 55
1972 60
1973 62
1974 61
1975 59
1976 71
1977 56
1978 69
1979 76
1982 39
1983 30
1984 26
1985 20
1986 24
1987 24
1988 17
1989 11
1990 6,9
1991 6,2
1992 5,6
1993 5,6
1994 4,2
1995 4,1
1996 3,8
1997 3,2
1998 3,1
1999 3,2
2000 1,6
2001 2,2
2002 1,6
2003 1,4
2004 1,3
2005 1,3
2006 1,4
2007 1,0
2008 0,8
2009 1,0
2010 1,2
2011 0,8
2012 0,9
2013 0,7
2014 0,9
2015 0,5
2016 0,4
2017 0,4
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Under 1980-talet minskade svaveldioxidhalten i stadsluften kraftigt på grund av sänkt svavelhalt i eldningsoljan samt minskad oljeförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmen i staden innebar att förbränningen blev effektivare och att utsläppen flyttades till högre höjd. Förutom energisektorn minskade även sjöfarten sina utsläpp, p.g.a. att bränslet blev renare. Sedan början av 1980-talet har svaveldioxidhalten minskat med ca 98 %.

Årsmedelvärdet för år 2017 uppmättes till 0,4 µg/m3, vilket är lägre jämfört med senaste femårsperioden. Det högsta månadsmedelvärdet uppmättes i november och var betydligt lägre än i fiol, 0,6 µg/m3 jämfört med 1,2 µg/m3.

Indikator TEMA.2.4.1
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen