Svaveldioxid i luft - dygnsmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar.

Mätningar av Svaveldioxid har tidigare gjorts taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm, 98-percentilen för dygnsmedelvärden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal.

Miljöförvaltningen har övergått från instrumentmätning av svaveldioxid till enbart passiv mätmetod. Därför redovisas inga siffror efter 2004 för dygns- och timmedelvärden.

Tillståndsklassning

Indelning utifrån miljökvalitetsnorm (MKN) med övre och nedre utvärderingströskel.

 Höga halter, över MKN >100 µg/m3
 Ganska höga halter 75–100 µg/m3
 Måttliga halter 50–75 µg/m3
 Låga halter <50 µg/m3
Indikator TEMA.2.4.2
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen