Svaveldioxid i luft - dygnsmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar.

Mätningar av svaveldioxid har tidigare gjorts i taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm, 98-percentilen för dygnsmedelvärden.
Datum Värde (µg/m3)
1982 84
1983 89
1984 73
1985 84
1986 73
1987 93
1988 44
1989 33
1990 23
1991 18
1992 23
1993 20
1994 13
1995 14
1996 11
1997 9
1998 9
1999 9
2000 7
2001 10
2002 8
2003 8
2004 5,8
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal.

Miljöförvaltningen har övergått från instrumentmätning av svaveldioxid till enbart passiv mätmetod. Därför redovisas inga siffror efter 2004 för dygns- och timmedelvärden. Läs mer under Svaveldioxid i luft - årsmedel.

Indikator TEMA.2.4.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen