Svaveldioxid i luft - entimmesmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar.

Svaveldioxid mättes tidigare i taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal.

Miljöförvaltningen har övergått från instrumentmätning av svaveldioxid till enbart passiv mätmetod. Därför redovisas inga siffror efter 2004 för dygns- och timmedelvärden. Läs mer under Svaveldioxid i luft - årsmedel.

Tillståndsklassning

 Höga halter, över MKN >200 µg/m3
 Ganska höga halter 150–200 µg/m3
 Måttliga halter 100–150 µg/m3
 Låga halter <100 µg/m3
Indikator TEMA.2.4.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen