Bly i rötslam

Bly kan liksom kvicksilver finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.
Medelkoncentration av bly i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten. Miljörapport

Kommentar

För bly var halten 2016 den lägsta någonsin i slammet från både Bromma och Henriksdal. De förhöjda blyhalterna i Bromma 2012 och 2013 beror på rensningar av sediment i avloppstunnlar. Den något förhöjda halten 2014 beror dels på mycket kraftiga regn i augusti samt på tömning av en rötkammare. Även 2015 är blyhalten något hög i Bromma och även denna gång är orsaken troligen dagvattensediment från arbeten inför en ny dagvattentunnel under Kista.

Slam är en förnyelsebar resurs framför allt som fosforkälla för jordbruket. Gränsvärdet, som i dag ligger på 100 mg/kg TS, klaras med god marginal i både Bromma och Henriksdal. Naturvårdsverket har lagt fram förslag om nya gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. De föreslagna gränsvärdena för bly är 35 mg/kg TS (år 2015), 30 mg/kg TS (år 2023) och 25 mg/kg TS (2030). Stockholm ligger därför på gränsen till att klara detta gränsvärde och arbetet med att ytterligare sänka blynivåerna bör därför fortsätta.

Indikator TEMA.6.3.1
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Ansvarig organisation
Kontakt