Bly i ytvatten - kustvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Bly är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas blyhalter för de tre provtagningspunkterna i Stockholms kustvatten.

Bly i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Brunnsviken  0,10 2016
Lilla Värtan  0,10 2016
Saltsjön  0,08 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Halterna ligger i de tre lokalerna betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 1,3 µg/l (årsmedelvärde).
Indikator TEMA.6.3.9
Senast uppdaterad: 2017-05-04
Kontakt
Tema