Bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel (BFR) används bland annat i elektronik och textilier. Vissa är förbjudna men ersätts av nya föreningar.

Kemikaliecentrum om bromerade flamskyddsmedel. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Det finns endast ett fåtal mätningar på bromerade flamskyddsmedel i Stockholm, men de återfinns i sediment, och halterna i fisk är förhöjda. Några års mätdata från slam finns, men trenden i slam är oklar. Den viktigaste källan i Stockholm verkar vara inomhusmiljön där de sprids till inomhusluft från elektronik och textilier där de används. Därifrån transporteras de sedan till uteluften via ventilationssystem eller överförs till avfall och avloppsvatten.

Det finns ca 70 olika bromerade flamskyddsmedel med varierande kemiska egenskaper. Övervakningsdata finns endast för en liten del av dessa. Fler av dem är svårnedbrytbara och bioackumulerande och dessutom klassade som miljö- och hälsoskadliga, reproduktionsstörande och/eller mycket giftiga för vattenlevande organismer.

De direkta utsläppskällorna av bromerade flamskyddsmedel till Stockholms miljö är begränsade (t.ex. plasttillverkning, stålproduktion och återvinningsanläggningar för elektronik) och de sprids istället till miljön via damm och slitage på produkter.

Bromerade difenyletrar (BDE) är flamskyddsmedel som återfinns i plast, textilier och elektronik där de används för att sakta in brandutvecklingen och därmed förhindra övertändning. Det finns olika varianter (kongener) av BDE som bland annat skiljer sig åt genom olika hög grad av bromering. Kongenerna är numrerade upp till 209 där ett lågt nummer betyder låg andel brom.

Indikatorer

PentaBDE i rötslam

IndikatorTEMA.6.11.4 Medelkoncentration av PentaBDE i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.6.11.5 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)

BDE209 i sediment

IndikatorTEMA.6.11.12 BDE 209 i ytsediment

PentaBDE i sediment

IndikatorTEMA.6.11.13 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Tema TEMA.6.11
Senast uppdaterad: 2019-01-10
Kontakt

Exempel på bromerade flamskyddsmedel

PBDE (polybromerade difenyletrar) – som i sin tur finns i några olika varianter:

  • PentaBDE – användes tidigare i textilier och skumgummi till exempel i soffor och madrasser. Förbjöds 2004 i EU.
  • OktaBDE   – användes före 2006 i elektronik och elektriska apparater som tv och datorer.
  • DekaBDE  –  används fortfarande i mattor och andra textilier. Före 2006 användes den också i elektronik.

HBCCD (Hexabromcyklododekan) – används i textiler och byggmaterial
PBB (Polybromerade bifenyler) – användes före 2006 i elektronik
TBBP-A (Tetrabrombisfenol A) – används i mönsterkort i elektronik

Många av dessa ämnen är alltså förbjudna inom EU men de kan fortfarande finnas i importerade varor samt i äldre material. För att ersätta de förbjudna ämnena finns så kallade ”alternativa flamskyddsmedel” som har likande effekter och som ökar i omfattning både i vår miljö och i varor.