Åtgärdade förorenade områden

Diagrammet visar totala antalet marksaneringsåtgärder enligt Länsstyrelsens objektrapport, ackumulerade värden. Även pågående åtgärder ingår.
Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt finns 329 åtgärdade eller delåtgärdade områden enligt Länsstyrelsens objektrapport.
Indikator TEMA.6.20.3
Senast uppdaterad: 2020-01-14