Åtgärdade förorenade områden

Diagrammet visar totala antalet marksaneringsåtgärder enligt Länsstyrelsens objektrapport, ackumulerade värden. Även pågående åtgärder ingår.
Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet
Indikator TEMA.6.20.3
Senast uppdaterad: 2018-06-21