Förorenade områden, åtgärdsstatus

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.
Mätområde Datum Värde
Totalt 2008 55
Totalt 2010 63
Totalt 2011 67
Totalt 2012 77
Totalt 2014 150
Totalt 2016 164
Inventerad 2008 33
Inventerad 2010 39
Inventerad 2011 39
Inventerad 2012 50
Inventerad 2014 104
Inventerad 2016 101
Förstudie genomförd 2008 13
Förstudie genomförd 2010 13
Förstudie genomförd 2011 14
Förstudie genomförd 2012 13
Förstudie genomförd 2014 26
Förstudie genomförd 2016 44
Huvudstudie genomförd 2008 5
Huvudstudie genomförd 2010 6
Huvudstudie genomförd 2011 5
Huvudstudie genomförd 2012 5
Huvudstudie genomförd 2014 3
Huvudstudie genomförd 2016 7
Pågående åtgärd 2008 1
Pågående åtgärd 2010 2
Pågående åtgärd 2011 6
Pågående åtgärd 2012 6
Pågående åtgärd 2014 14
Pågående åtgärd 2016 11
Åtgärdad 2008 3
Åtgärdad 2010 3
Åtgärdad 2011 3
Åtgärdad 2012 3
Åtgärdad 2014 3
Åtgärdad 2016 1
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt finns 502 inventerade och riskklassade områden i Stockholms stad. Av dessa bedöms 164 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Av dessa 164 områden har 1 sanerats och sanering pågår i 11 områden.
Indikator TEMA.6.20.2
Senast uppdaterad: 2017-02-09
Kontakt
  • Miljöförvaltningen

Dokument