Förorenade områden, riskklassning

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet pågår arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO.

Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Antal riskklassade områden i Stockholms stad enligt MIFO-modellen.
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt finns 505 inventerade och riskklassade områden i Stockholms stad. Av dessa bedöms 166 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Se även separat nyckeltal om åtgärdsstatus för områden med riskklass 1 och 2.
Indikator TEMA.6.20.1
Senast uppdaterad: 2018-05-25
Kontakt
  • Miljöförvaltningen

Dokument