Förorenade områden, riskklassning

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet pågår arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO.

Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Antal riskklassade områden i Stockholms stad enligt MIFO-modellen.
Mätområde Datum Värde (objekt)
Totalt 2008 99
Totalt 2010 109
Totalt 2011 113
Totalt 2012 186
Totalt 2014 440
Totalt 2016 502
Totalt 2017 505
Totalt 2018 550
1. Mycket stor risk 2008 9
1. Mycket stor risk 2010 11
1. Mycket stor risk 2011 12
1. Mycket stor risk 2012 11
1. Mycket stor risk 2014 21
1. Mycket stor risk 2016 17
1. Mycket stor risk 2017 18
1. Mycket stor risk 2018 48
2. Stor risk 2008 46
2. Stor risk 2010 52
2. Stor risk 2011 55
2. Stor risk 2012 66
2. Stor risk 2014 129
2. Stor risk 2016 147
2. Stor risk 2017 148
2. Stor risk 2018 159
3. Måttlig risk 2008 36
3. Måttlig risk 2010 37
3. Måttlig risk 2011 37
3. Måttlig risk 2012 66
3. Måttlig risk 2014 201
3. Måttlig risk 2016 247
3. Måttlig risk 2017 247
3. Måttlig risk 2018 251
4. Liten risk 2008 8
4. Liten risk 2010 9
4. Liten risk 2011 9
4. Liten risk 2012 43
4. Liten risk 2014 85
4. Liten risk 2016 91
4. Liten risk 2017 92
4. Liten risk 2018 92
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt 550 områden har riskklassats av Länsstyrelsen. Av dessa bedöms 207 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). De flesta med riskklass 1 är båtuppläggningsplatser eller förorenade sediment.

Under 2018 ökade antalet områden med riskklass 1 och 2. De områden som tillkommit är framförallt båtuppläggningsplatser. Miljöförvaltningen har låtit undersöka fyra av dessa båtuppläggningsplatser. Alla fyra områden har kraftigt förhöjda föroreningshalter. Vid tre områden är blyhalterna, och i ett fall även PCB-halterna, så höga att även enstaka intag av jord kan vara skadligt för människors hälsa. Det bedöms även finnas risk för skadlig föroreningsspridning till ytvatten från de undersöka områdena.

Se även nyckeltal om åtgärdsstatus för områden med riskklass 1 och 2.

Indikator TEMA.6.20.1
Senast uppdaterad: 2020-01-14

Dokument