Kadmium

En stor källa till kadmium i Stockholms miljö är atmosfäriskt nedfall. Utsläpp kommer också från fordonstvätt, vägtrafik och konstnärsfärg.

Halterna av kadmium i centrala Stockholms sediment klassas som måttliga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Halterna visar osäkra trender med en antydan till minskning. En stor källa till kadmium i Stockholms miljö är atmosfäriskt nedfall, så en stor del av spridningen är svår för staden att påverka. Utsläpp kommer också från fordonstvätt, vägtrafik och konstnärsfärg. Utsläppen till avloppsnätet har minskat något efter kampanjer mot kadmium i konstnärsfärg.

Metallen kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller mag-tarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet.

Indikatorer

Kadmium i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.4.1 Medelkoncentration av kadmium i rötslam.

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.6.4.4 Kadmiumhalt i ytsediment

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.6.4.7 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Kadmium i ytvatten - kustvatten

Indikator TEMA.6.4.8 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)
Delområde TEMA.6.4
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt

Dokument