Kadmium i rötslam

Den största delen slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens gråvatten. Biltvättar är en annan stor källa. Ungefär tio procent av slammets kadmium beräknas komma från konstnärsfärger. Uppskattningen är dock osäker och bidraget kan vara större. 90 procent av inkommande kadmium hamnar i slammet.
Medelkoncentration av kadmium i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Kadmiumhalten i slammet fortsätter minska och 2016 var halten den lägsta någonsin i både Henriksdal och Bromma. Förhöjda kadmiumhalter har vid några tillfällen uppmätts i spillvattentunneln Bredäng-Eolshäll. Spårning har genomförts under 2016 men källan till de förhöjda halterna har inte hittats. Vattnet avleds via Eolshälls pumpstation till Himmerfjärdsverket (SYVAB).

Naturvårdsverket har lagt fram förslag om gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. De föreslagna gränsvärdena för kadmium är 1 mg/kg TS (år 2015), 0,9 mg/kg TS (år 2023) och 0,8 mg/kg TS (2030). Stockholm klarar i dag dessa gränsvärden, men arbetet med att ytterligare sänka kadmiumnivåerna bör ändå fortsätta.

Indikator TEMA.6.4.1
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Ansvarig organisation
Kontakt