Koppar i grundvatten

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm. Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.
Median- och medelhalt av koppar i grundvatten.
Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2003, 2012

Kommentar

Kopparhalterna i de två senaste grundvattenundersökningarna är avsevärt lägre jämfört med undersökningen 1997. Variation inom och mellan år kan förklaras av en förändrad kemisk belastning men också av regn o snösmältning. För att bedöma trend krävs därför fler provtagningstillfällen.

Tillståndsklassning

 Mycket hög halt >2000 µg/l
 Hög halt 1000–2000 µg/l
 Måttlig halt 200–1000 µg/l
 Låg halt 20–200 µg/l
 Mycket låg halt <20 µg/l
Indikator TEMA.6.1.5
Senast uppdaterad: 2014-03-28
Kontakt