Kvicksilver i rötslam

Slammets innehåll av kvicksilver har till cirka 90 procent sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.
Färgruta Totalt 3-årsmedel
Färgruta Bromma
Färgruta Henriksdal
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Kvicksilverhalten minskar stadigt i både Henriksdal och Bromma. Halten är högre i Henriksdal vilket kan bero på att betydligt fler tandvårdskliniker är anslutna till Henriksdal. Kvicksilver kan avlagras i ledningsnätet och finnas kvar under lång tid.

Båda reningsverken uppfyller målvärdet som är ett steg mot att uppfylla målsättningen till år 2025 i Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur avloppsslam. Marginalen till det nuvarande gränsvärdet för kvicksilver vid användning av slam för jordbruksändamål, 2,5 mg/kg TS, är god.
Kompletterande indikator TEMA.6.2.1
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument