Kvicksilver i rötslam

Slammets innehåll av kvicksilver har till cirka 90 procent sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.
Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Kvicksilverhalten minskar långsiktigt i både Henriksdal och Bromma. Halten är högre i Henriksdal vilket kan bero på att betydligt fler tandvårdskliniker är anslutna till Henriksdal. Kvicksilver kan avlagras i ledningsnätet och finnas kvar under lång tid. Under flera år har det pågått saneringar av ledningsnätet hos de tandvårdskliniker som inte genomfört åtgärder tidigare.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag till nya gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. Det föreslagna gränsvärdet för kvicksilver år 2030 är 0,6 mg/kg. Marginalen till det nuvarande gränsvärdet för kvicksilver vid användning av slam för jordbruksändamål, 2,5 mg/kg är god.

Indikator TEMA.6.2.1
Senast uppdaterad: 2020-09-02
Ansvarig organisation
Kontakt