DEHP i rötslam

DEHP (Dietylhexylftalat) tillhör gruppen ftalater och klassas som reproduktionsstörande. Ftalater används främst som mjukgörare i plast och gummi men även som lösningsmedel i parfymer och bekämpningsmedel.

Den faktiska exponeringen av ftalater, däribland DEHP, är inte känd, men eftersom de förekommer överallt i vårt samhälle är det sannolikt att en stor del av befolkningen utsätts för kontinuerlig exponering.

Medelkoncentration av DEHP i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk.
Datakälla: Stockholm vattens miljörapport, Naturvårdsverket

Kommentar

DEHP-halten har varierat upp och ned genom åren. Möjligen kan man ana en nedåtgående trend. DEHP har främst använts som mjukgörare i PVC-plast men har fasats ut sedan flera år. Allteftersom plastgolv, vinyltapeter och annat byts ut i byggnader bör halterna i slam klinga av. Det är vanskligt att analysera DEHP eftersom analysresultaten kan bero på hur många plastbitar som råkar följa med provet vid analys. Det kan förklara den stora variationen i halter.
Indikator TEMA.6.21.22
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Ansvarig organisation
Kontakt