Silver i rötslam

De stora källorna till silver i avloppsvatten har tidigare varit fotolaboratorier och röntgenframkallning. I takt med utvecklingen mot digitalfoto och digitalröntgen har silverhalterna i slam mer än halverats de senaste åren. Silver tillsätts också som bakteriedödande ämne i kläder och andra produkter. Cirka 90 procent av inkommande silver från avloppsvattnet hamnar i slammet.
Medelkoncentration av silver i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Silverhalten i slammet har minskat i många år. De senaste åren har dock kurvan börjat plana ut.

Målvärdet för silver klaras för båda reningsverken. Målvärdet är ett steg mot att uppfylla målsättningen till år 2025 i Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur avloppsslam. I dagsläget finns inget gränsvärde för silver i slam.

Diagram TEMA.6.21.8
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument