Zink i rötslam

Kadmium förekommer som förorening i zink. Användning av produkter som innehåller eller är belagda med zink innebär därför också att kadmium sprids till miljön.
Medelkoncentration av zink i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Zink har visat en ökande trend under 2000-talet. Under 2009 bröts trenden och zinkhalten minskade i båda reningsverken, men under 2010 ökade halten igen. Trenden är oklar och målvärdet nås för närvarande inte.
Målvärdet är ett steg mot att uppfylla målsättningen till år 2025 i Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur avloppsslam. Det finns fortfarande viss marginal till det nuvarande gränsvärdet för zink vid användning av slam för jordbruksändamål, 800 µg/g ts.
Diagram TEMA.6.21.11
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument