NonHazCity – kemikaliesmarta städer runt Östersjön

NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Analyser av avloppsvatten och informationskampanjer är exempel på åtgärder inom projektet som ska leda till att mängderna skadliga ämnen till havet ska minskas. Det är kemikaliecentrum på miljöförvaltningen i Stockholm som leder EU-projektet.

Reningsverk, miljöorganisationer, universitet, kommuner och andra myndigheter i sju olika länder runt Östersjön är delaktiga i projektet. Genom analyser av avloppsvatten i de olika städerna görs en kartläggning av vilka skadliga ämnen som varje stad bör fokusera på. Städernas verksamheter och invånare kommer genom olika kampanjer bli informerade om problemen med ämnena och hur de ska agera för att minska sin användning och spridning.

NonHazCity startade i mars 2016 och pågår i tre år. Finansieringen kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden och har en totalbudget om ungefär 3,5 miljoner euro. Stockholms stads budget för projektet är 6,2 miljoner kronor.

I projektet deltar arton partners från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Från Sverige deltar Stockholms stad, Västerås stad och Sveriges lantbruksuniversitet. Kemikaliecentrum på miljöförvaltningen leder arbetet. Sedan den 1 februari 2017 deltar också två kommuner i Vitryssland med aktiviteter, genom ett dotterprojekt finansierat av Svenska Institutet.

De deltagande städerna ska:

  • Ta fram kemikaliehandlingsplaner för exempelvis byggande, upphandling och kemikalieregister.
  • Få bättre kunskap om vilka källor till skadliga ämnen som är mest relevanta att åtgärda lokalt.
  • Stötta lokala verksamheter att bli mer kemikaliesmarta.
  • Genomföra informationskampanjer som ökar medvetenheten om miljögifter hos befolkningen.
Artikel TEMA.6.
Senast uppdaterad: 2017-05-29