PAH

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp av cancerogena ämnen som bildas vid förbränning. De släpps också ut från slitage av bildäck.

PAH visar en tendens till att öka i sedimenten i vissa vattenområden i Stockholm, särskilt i Strömmen. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag saknas, men jämfört med bedömningsgrunder för kust och hav ligger halterna i centrala Stockholms sediment på hög till mycket hög halt. I rötslam är halterna PAH i stort sett oförändrade, medan PAH i luft har visat en kraftig minskning de senaste 20 åren. Den dominerande källan till PAH i Stockholm är vägtrafik.

PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi i dagsläget känner till. PAH bildas då kol eller kolväten förbränns utan tillräcklig tillgång på syre.

Indikatorer

PAH i rötslam

IndikatorTEMA.6.5.1 Medelkoncentration av PAH i rötslam.

PAH i sediment

IndikatorTEMA.6.5.2 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Tema TEMA.6.5
Senast uppdaterad: 2020-03-26
Kontakt

Dokument

Ekotoxikologiska studier PAH

Växter och djur kan påverkas negativt av miljögifter. Här finns ett examensarbeten från Stockholms universitet som utreder potentiela ekotoxikologiska effekter av PAH i Stockholms stad.